ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 183

Taghenkoh-e Jonubi Hiong

Taghenkoh-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Firuzeh Kūn Taghenkoh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.698 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.876 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Mahvelat-e Shomali Hiong

Mahvelat-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mahvelat Kūn Shadmehr Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.214 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.424 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Kadkan Hiong

Kadkan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Kadkan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.204 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.107 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Jagharq Hiong

Jagharq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Torqabeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.303 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.060 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Meymand-e Bala

Meymand-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bajestan Kūn Tiong-iong Koān Jazin Hiong ê chng-thâu.

Dehqanabad

Dehqanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Tiong-iong Koān Qasabeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Qazi

Mazraeh-ye Qazi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu.

Aliabad (Sabzevar)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Tiong-iong Koān Qasabeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Emamzadeh Khvajeh

Emamzadeh Khvajeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sarakhs Kūn Tiong-iong Koān Sarakhs Hiong ê chng-thâu.

Kalateh-ye Gol

Kalateh-ye Gol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Shirin Darreh Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Zarqani

Chah-e Zarqani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Rud Ab Koān Kuh Hamayi Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Hajjiabad

Chah-e Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Miyan Jolgeh Koān Eshqabad Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Vatan Dust

Chah-e Vatan Dust sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bajestan Kūn Yunesi Koān Yunesi Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Ghafari

Chah-e Ghafari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mahvelat Kūn Tiong-iong Koān Mahvelat-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

Dasht-e Jam Hiong

Dasht-e Jam Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Bujgan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.498 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.296 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Pain Khaf Hiong

Pain Khaf Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Sangan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 830 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.692 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

Robat-e Jaz Hiong

Robat-e Jaz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 886 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.221 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

Chah-e Dasht Mohammad Khan 5

Chah-e Dasht Mohammad Khan 5 sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bardaskan Kūn Anabad Koān Sahra Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Dasht Mohammad Khan 4

Chah-e Dasht Mohammad Khan 4 sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bardaskan Kūn Anabad Koān Sahra Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Dasht Mohammad Khan 13

Chah-e Dasht Mohammad Khan 13 sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bardaskan Kūn Anabad Koān Sahra Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Dasht Mohammad Khan 11

Chah-e Dasht Mohammad Khan 11 sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bardaskan Kūn Anabad Koān Sahra Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Dasht Mohammad Khan 8

Chah-e Dasht Mohammad Khan 8 sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bardaskan Kūn Anabad Koān Sahra Hiong ê chng-thâu.

Esmailabad (Ahmadabad)

Esmailabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Ahmadabad Koān Piveh Zhan Hiong ê chng-thâu.

Asadabad (Torbat-e Heydarieh)

Asadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Tiong-iong Koān Pain Velayat Hiong ê chng-thâu.

Kalateh-ye Ali

Kalateh-ye Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Miyan Velayat Hiong ê chng-thâu.

Kalateh-ye Kalut

Kalateh-ye Kalut sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Rud Ab Koān Kuh Hamayi Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Reza

Mazraeh-ye Reza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Sarvelayat Koān Sarvelayat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Salami Hiong (Khuzestan Séng)

Salami Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shadegan Kūn Khanafereh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.552 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 15.245 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Shushtari (Khuzestan)

Shushtari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Dehdez Koān Donbaleh Rud-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Miangaran (Khuzestan)

Miangaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Dehdez Koān Donbaleh Rud-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Sar Cheshmeh (Khuzestan)

Sar Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Tiong-iong Koān Jahangiri Hiong ê chng-thâu.

Howmeh-ye Sharqi Hiong (Dasht-e Azadegan Kūn)

Howmeh-ye Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dasht-e Azadegan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.196 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 23.372 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng ...

Aghili-ye Shomali Hiong

Aghili-ye Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Gotvand Kūn Aghili Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.049 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.415 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Howmeh-ye Gharbi Hiong (Khorramshahr Kūn)

Howmeh-ye Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Khorramshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.176 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.567 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Bahmanshir-e Jonubi Hiong

Bahmanshir-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Abadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.614 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.812 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Julaki Hiong

Joulaki Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Aghajari Kūn Joulaki Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.264 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.413 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Naseri Hiong

Naseri Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shadegan Kūn Khanafereh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.414 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.862 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Jannat Makan Hiong

Jannat Makan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Gotvand Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.913 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.136 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Mirza Mohammad (Iran)

Mirza Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Golgir Koān Tombi Golgir Hiong ê chng-thâu.

Jangal Kuh

Jangal Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Emamzadeh Seyyed Mahmud Hiong ê chng-thâu.

Cheshmeh Dasht

Cheshmeh Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Golgir Koān Tombi Golgir Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Baharvand

Mazraeh-ye Baharvand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andimeshk Kūn Alvar-e Garmsiri Koān Hoseyniyeh Hiong ê chng-thâu.

Abu ol Qasem

Abu ol Qasem sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Qaleh-ye Khvajeh Hiong ê chng-thâu.

Kuh-e Zir

Kuh-e Zir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Emamzadeh Seyyed Mahmud Hiong ê chng-thâu.

Mahmudabad (Andika)

Mahmudabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Shalal and Dasht-e Gol Hiong ê chng-thâu.

Shir Kosh

Shir Kosh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Shalal and Dasht-e Gol Hiong ê chng-thâu.

Hajji Gharib

Hajji Gharib sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Qaleh-ye Khvajeh Hiong ê chng-thâu.

Mohammad-e Baqer

Mohammad-e Baqer sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramshir Kūn Tiong-iong Koān Abdoliyeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Sadat-e Sharqi

Sadat-e Sharqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Tiong-iong Koān Rud Zard Hiong ê chng-thâu.

Sadat-e Gharbi

Sadat-e Gharbi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Tiong-iong Koān Rud Zard Hiong ê chng-thâu.