ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 178

Rudasht-e Sharqi Hiong

Rudasht-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Bon Rud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.193 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.946 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Jarqavieh Vosta Hiong

Jarqavieh Vosta Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Jarqavieh Sofla Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.712 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.204 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Abbasabad (Kuhpayeh)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Jabal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Tudeshk)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Tudeshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Qaleh Sarab

Qaleh Sarab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Jey Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Ali Ebrahim

Ali Ebrahim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Jabal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Gavart

Gavart sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Qahab-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.612 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.181 hō͘ jîn-ke.

Mazraeh-ye Malek

Mazraeh-ye Malek sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Tudeshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Karkevand Hiong

Karkevand Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Mobarakeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 887 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.341 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Nivan Hiong

Nivan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Golpayegan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.722 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.358 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Garkan Hiong

Garkan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Mobarakeh Kūn Garkan-e Jonubi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.344 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.892 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Kuh Dasht Hiong

Kuh Dasht Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Neyasar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 850 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.174 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Borkhar-e Sharqi Hiong

Borkhar-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Borkhar Kūn Habibabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 881 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.429 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Cheshmeh Sar Hiong

Cheshmeh Sar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Khansar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.137 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.832 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Sohr va Firuzan Hiong

Sohr va Firuzan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Pir Bakran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.550 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.191 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Cham Kuh Hiong

Cham Kuh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Lenjan Kūn Bagh-e Bahadoran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.578 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.362 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Karvan-e Olya Hiong

Karvan-e Olya Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Tiran kap Karvan Kūn Karvan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.410 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.023 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Varzaq-e Jonubi Hiong

Varzaq-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Faridan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.150 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.862 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Golab Hiong

Golab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Barzok Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.533 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.152 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Musaabad Hiong

Musaabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Dehaqan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.732 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.989 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Ahmadi

Mazraeh-ye Ahmadi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Natanz Kūn Emamzadeh Koān Emamzadeh Aqaali Abbas Hiong ê chng-thâu.

Borkhar-e Gharbi Hiong

Borkhar-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahin Shahr kap Meymeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.910 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.525 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê ...

Ahmadabad-e Tabas

Ahmadabad-e Tabas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Lenjan Kūn Tiong-iong Koān Khorram Rud Hiong ê chng-thâu.

Eshen Hiong

Eshen Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Najafabad Kūn Mehrdasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.363 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.382 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Talkhuncheh Hiong

Talkhuncheh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Mobarakeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 963 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.872 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Abrisham Hiong

Abrisham Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.443 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.414 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Kaveh Ahangar Hiong

Kaveh Ahangar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Chadegan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.429 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.884 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Zayandeh Rud-e Shomali Hiong

Zayandeh Rud-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Faridan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.131 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.705 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Zarkan Hiong

Zarkan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahin Shahr kap Meymeh Kūn Meymeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.331 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.341 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Abdollahabad-e Aran

Abdollahabad-e Aran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Tiong-iong Koān Sefiddasht Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Mohammad Reza

Chah-e Mohammad Reza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Tiong-iong Koān Sefiddasht Hiong ê chng-thâu.

Khaledabad Hiong

Khaledabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Natanz Kūn Emamzadeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 813 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.338 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Esfarjan Hiong

Esfarjan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahreza Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.934 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.760 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Hamgin Hiong

Hamgin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Dehaqan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.228 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.695 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Zazeran Hiong

Zazeran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.644 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 14.243 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Sadeqiyeh Hiong

Sadeqiyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Najafabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.079 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.579 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Borkhar-e Markazi Hiong

Borkhar-e Markazi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Borkhar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 904 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.549 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Dalankuh Hiong

Dalankuh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Faridan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 995 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.971 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

Marbin-e Olya Hiong

Marbin-e Olya Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Khomeyni Shahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.283 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.432 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

Mazraeh Baba Hajji

Mazraeh Baba Hajji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Natanz Kūn Tiong-iong Koān Karkas Hiong ê chng-thâu.

Khalilabad (Kerman)

Khalilabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Mahan Koān Mahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Kheyrabad (Kerman)

Kheyrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān Derakhtengan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Dehu (Kerman)

Dehu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān Derakhtengan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Hamidiyeh (Kerman)

Hamidiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Rayen Koān Rayen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Firuzabad (Kerman)

Firuzabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Rayen Koān Rayen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Poshteh (Kerman)

Poshteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān Derakhtengan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Ameriyeh (Kerman)

Ameriyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Rayen Koān Rayen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Kahn (Kerman)

Kahn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Chatrud Koān Kavirat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Jahadabad (Kerman)

Jahadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Rayen Koān Hoseynabad-e Goruh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Tolombeh-ye Rahmatabad (Kerman)

Tolombeh-ye Rahmatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān Baghin Hiong ê chng-thâu.