ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175

Anzan-e Gharbi Hiong

Anzan-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.542 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.022 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Livan Hiong

Livan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Now Kandeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.489 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.418 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Ahmadabad-e Baradaran

Ahmadabad-e Baradaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu.

Tolombeh-ye Beyglari

Tolombeh-ye Beyglari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Ashayiri Shomareh-ye Yek

Ashayiri Shomareh-ye Yek sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Bahman Shomareh-ye Do

Chah-e Bahman Shomareh-ye Do sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu.

Aqqala

Aqqala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 35.116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.811 hō͘ jîn-ke.

Azadshahr

Azadshahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 43.760 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.944 hō͘ jîn-ke.

Galikash

Galikash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23.394 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.829 hō͘ jîn-ke.

Ramian

Ramian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12.426 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.831 hō͘ jîn-ke.

Minudasht

Minudasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Minudasht Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30.085 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.472 hō͘ jîn-ke.

Daland

Daland sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 8.184 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.981 hō͘ jîn-ke.

Yanqaq

Yanqaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong-iong Koān Yanqaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.600 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.013 hō͘ jîn-ke.

Maraveh Tappeh

Maraveh Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Maraveh Tappeh Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 8.671 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.147 hō͘ jîn-ke.

Meymanat Hiong

Meymanat Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Baharestan Kūn Golestan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.691 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.107 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

Alang (Iran)

Alang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong-iong Koān Sadan Rostaq-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.541 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 963 hō͘ jîn-ke.

Khvajeh Nafas

Khvajeh Nafas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Torkaman Kūn Gomishan Koān Jafarbay-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.390 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 892 hō͘ jîn-ke.

Kaj Bid

Kaj Bid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Bahman (Sirjan)

Chah-e Bahman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Qasemabad (Hamadan)

Qasemabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Hegmataneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.661 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.447 hō͘ jîn-ke.

Pol Shekasteh (Hamadan)

Pol Shekasteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Sangestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Almahdi Hiong (Hamadan Séng)

Almahdi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.860 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 12.081 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Fazl Hiong (Hamadan Séng)

Fazl Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.068 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.268 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Sarab Hiong (Hamadan Séng)

Sarab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Giyan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.591 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.486 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Gol Tappeh Hiong (Hamadan Séng)

Gol Tappeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.272 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.741 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Alvandkuh-e Gharbi Hiong

Alvandkuh-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.523 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 17.276 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Qabaq Tappeh (Hamadan)

Qabaq Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Tiong-iong Koān Raheb Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.653 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 889 hō͘ jîn-ke.

Gol Hamadan)

Gol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong-iong Koān Jowzan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Alvandkuh-e Sharqi Hiong

Alvandkuh-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.719 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.448 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Abaru Hiong

Abaru Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.486 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.329 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Chenar-e Sofla (Hamadan)

Chenar-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Asadabad Kūn Tiong-iong Koān Darbandrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.890 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.002 hō͘ jîn-ke.

Sheverin

Sheverin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Sangestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.870 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.034 hō͘ jîn-ke.

Aliabad-e Posht Shahr

Aliabad-e Posht Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Hegmataneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.453 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.137 hō͘ jîn-ke.

Haram Rud-e Sofla Hiong

Haram Rud-e Sofla Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.405 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.194 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

Mohajeran Hiong

Mohajeran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Lalejin Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.709 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.536 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Avarzaman Hiong

Avarzaman Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.623 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.337 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Kamazan-e Vosta Hiong

Kamazan-e Vosta Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Zand Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.083 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.163 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Sofalgaran Hiong

Sofalgaran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Lalejin Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.469 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.587 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Sefidkuh Hiong

Sefidkuh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.331 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.234 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Pirsalman Hiong

Pirsalman Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Asadabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.617 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.835 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Hajjilu Hiong

Hajjilu Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.614 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 15.543 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Mehraban-e Olya Hiong

Mehraban-e Olya Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Shirin Su Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.216 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.413 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Seyyed Shahab Hiong

Seyyed Shahab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.933 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.223 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Korzan Rud Hiong

Korzan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.514 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.032 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Tork-e Sharqi Hiong

Tork-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.492 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.003 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Garin Hiong

Garin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.829 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.438 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Raheb Hiong

Raheb Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 5.780 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 22.626 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Aliabad (Malayer)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Zand Koān Kamazan-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Qilab

Qilab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Khezel Koān Khezel-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Qasemabad (Asadabad)

Qasemabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Asadabad Kūn Tiong-iong Koān Seyyed Jamal ol Din Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.