ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 174

Saravan Hiong

Saravan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Sangar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.783 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.986 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Lavandevil Hiong

Lavandevil Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.581 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.796 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Dolfak Hiong

Dolfak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 875 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.242 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Markiyeh Hiong

Markiyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.363 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.007 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Chahardeh Hiong

Chahardeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.392 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.214 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Licharegi-ye Hasan Rud Hiong

Licharegi-ye Hasan Rud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Bandar-e Anzali Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.149 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.335 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng- ...

Turan Shahr

Turan Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Gilan-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 31 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Darreh Dasht

Darreh Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Rahmatabad kap Blukat Koān Dasht-e Veyl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Jaran

Jaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Deylaman Koān Pir Kuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Viznah

Viznah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Haviq Koān Chubar Hiong ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.022 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 877 hō͘ jîn-ke.

Gilandeh (Asalem)

Gilandeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Asalem Koān Asalem Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.273 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.077 hō͘ jîn-ke.

Taleshan

Taleshan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Lakan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 7.521 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.216 hō͘ jîn-ke.

Zeydi

Zeydi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Siyarastaq Yeylaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Keshmesh

Keshmesh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Amlash Kūn Rankuh Koān Somam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Asiab Darreh

Asiab Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Eshkevar-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Sufian Sar

Sufian Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Deylaman Koān Deylaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Galu Kuh

Galu Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Masal Kūn Shanderman Koān Shanderman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Ziabar

Ziabar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Tiong-iong Koān Ziabar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.388 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 970 hō͘ jîn-ke.

Aminabad (Rudbar)

Aminabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Tiong-iong Koān Rostamabad-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Tui Dasht

Tui Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Khara Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Zudel

Zudel sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Sardar-e Jangal Koān Sardar-e Jangal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Baz Kia Gurab

Baz Kia Gurab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong-iong Koān Baz Kia Gurab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.213 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.220 hō͘ jîn-ke.

Chaf-e Pain

Chaf-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong-iong Koān Chaf Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.909 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 866 hō͘ jîn-ke.

Borun-e Pain

Borun-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Lisar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Molla Bagh

Molla Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Sardar-e Jangal Koān Sardar-e Jangal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 45 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Kureh Rudbar

Kureh Rudbar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rezvanshahr Kūn Pareh Sar Koān Yeylaqi-ye Ardeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 38 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Kerend Hiong (Golestan Séng)

Kerend Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gonbad-e Qabus Kūn Dashli Borun Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.567 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.607 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Golestan-e Khomeyni

Golestan-e Khomeyni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Kavirat Koān Kavir Hiong ê chng-thâu.

Golestan-e Emam Khomeyni

Golestan-e Emam Khomeyni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Tiong-iong Koān Miyandasht Hiong ê chng-thâu.

Kalaleh (Golestan)

Kalaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 36.176 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.446 hō͘ jîn-ke.

Qoroq (Golestan)

Qoroq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 6.651 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.674 hō͘ jîn-ke.

Amirabad (Golestan)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gorgan Kūn Tiong-iong Koān Anjirabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.119 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 948 hō͘ jîn-ke.

Kerend (Golestan)

Kerend sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gonbad-e Qabus Kūn Dashli Borun Koān Korand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.342 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 969 hō͘ jîn-ke.

Khormarud-e Shomali Hiong

Khormarud-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.844 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.805 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Fenderesk-e Shomali Hiong

Fenderesk-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.752 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.176 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Anzan-e Sharqi Hiong

Anzan-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.718 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.101 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Sadan Rostaq-e Gharbi Hiong

Sadan Rostaq-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.072 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.165 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Tolombeh-ye Jelal Soltani

Tolombeh-ye Jelal Soltani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Jonubi Hiong

Mazraeh-ye Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.287 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.891 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Anzan-e Gharbi Hiong

Anzan-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.542 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.022 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Livan Hiong

Livan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Now Kandeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.489 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.418 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Ahmadabad-e Baradaran

Ahmadabad-e Baradaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu.

Tolombeh-ye Beyglari

Tolombeh-ye Beyglari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Ashayiri Shomareh-ye Yek

Ashayiri Shomareh-ye Yek sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Bahman Shomareh-ye Do

Chah-e Bahman Shomareh-ye Do sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu.

Aqqala

Aqqala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 35.116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.811 hō͘ jîn-ke.

Azadshahr

Azadshahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 43.760 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.944 hō͘ jîn-ke.

Galikash

Galikash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23.394 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.829 hō͘ jîn-ke.

Ramian

Ramian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12.426 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.831 hō͘ jîn-ke.

Minudasht

Minudasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Minudasht Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30.085 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.472 hō͘ jîn-ke.