ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 173

Majdabad Hiong

Majdabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.856 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.055 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Emad Deh Hiong

Emad Deh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray-ye Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.415 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.813 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Mahmeleh Hiong

Mahmeleh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 817 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.925 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Abshur Hiong

Abshur Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Forg Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.153 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.639 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Khuzi Hiong

Khuzi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mohr Kūn Varavi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 859 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.092 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Surmaq Hiong

Surmaq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.018 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.050 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Bidak Hiong

Bidak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.260 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.715 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Khafrak-e Olya Hiong

Khafrak-e Olya Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.621 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.987 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Pol Beh Bala Hiong

Pol Beh Bala Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.459 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.718 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Zarghami

Mazraeh-ye Zarghami sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Pasargad Kūn Hakhamanish Koān Madar Soleyman Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Mohammadabad

Mazraeh-ye Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khorrambid Kūn Tiong-iong Koān Khorrami Hiong ê chng-thâu.

Tolombeh-ye Rahman

Tolombeh-ye Rahman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Sheshdeh and Qarah Bulaq Koān Qarah Bulaq Hiong ê chng-thâu.

Chah Varz Hiong

Chah Varz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Chah Varz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 990 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.301 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Khosuyeh Hiong

Khosuyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.367 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.641 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Aspas Hiong

Aspas Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 922 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.116 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Khalili Hiong

Khalili Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 937 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.720 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Kheyrabad Hiong

Kheyrabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kharameh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.475 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.841 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Mazayjan Hiong

Mazayjan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Bavanat Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.460 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.440 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Kamfiruz-e Jonubi Hiong

Kamfiruz-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Kamfiruz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.568 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.377 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Lavar (Gilan)

Lavar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Deylaman Koān Deylaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Lakan (Gilan)

Lakan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Lakan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.314 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.463 hō͘ jîn-ke.

Saravan (Gilan)

Saravan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Sangar Koān Saravan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.740 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.511 hō͘ jîn-ke.

Do Ab (Gilan)

Do Ab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Shuil Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Su Sara (Gilan)

Su Sara sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Khara Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Khotbeh Sara Hiong

Khotbeh Sara Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.436 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.495 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

Gel-e Sefid Hiong

Gel-e Sefid Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.753 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.347 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Kenar Sar Hiong

Kenar Sar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Kuchesfahan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.119 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.102 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Daryasar Hiong

Daryasar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.049 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.508 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Saravan Hiong

Saravan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Sangar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.783 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.986 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Lavandevil Hiong

Lavandevil Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.581 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.796 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Dolfak Hiong

Dolfak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 875 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.242 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Markiyeh Hiong

Markiyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.363 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.007 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Chahardeh Hiong

Chahardeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.392 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.214 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Licharegi-ye Hasan Rud Hiong

Licharegi-ye Hasan Rud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Bandar-e Anzali Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.149 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.335 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng- ...

Turan Shahr

Turan Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Gilan-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 31 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Darreh Dasht

Darreh Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Rahmatabad kap Blukat Koān Dasht-e Veyl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Jaran

Jaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Deylaman Koān Pir Kuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Viznah

Viznah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Haviq Koān Chubar Hiong ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.022 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 877 hō͘ jîn-ke.

Gilandeh (Asalem)

Gilandeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Asalem Koān Asalem Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.273 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.077 hō͘ jîn-ke.

Taleshan

Taleshan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Lakan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 7.521 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.216 hō͘ jîn-ke.

Zeydi

Zeydi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Siyarastaq Yeylaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Keshmesh

Keshmesh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Amlash Kūn Rankuh Koān Somam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Asiab Darreh

Asiab Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Eshkevar-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Sufian Sar

Sufian Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Deylaman Koān Deylaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Galu Kuh

Galu Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Masal Kūn Shanderman Koān Shanderman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Ziabar

Ziabar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Tiong-iong Koān Ziabar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.388 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 970 hō͘ jîn-ke.

Aminabad (Rudbar)

Aminabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Tiong-iong Koān Rostamabad-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Tui Dasht

Tui Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Khara Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Zudel

Zudel sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Sardar-e Jangal Koān Sardar-e Jangal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Baz Kia Gurab

Baz Kia Gurab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong-iong Koān Baz Kia Gurab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.213 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.220 hō͘ jîn-ke.