ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?

Taheri Hiong

Taheri Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Kangan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 810 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.886 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Asaluyeh Hiong

Asaluyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.763 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 27.228 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Bagh-e Ali

Bagh-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Deyr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Badamestan (Chaharmahal kap Bakhtiari)

Badamestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Miankuh Koān Shalil Hiong ê chng-thâu.

Badam Shirin (Chaharmahal kap Bakhtiari)

Badam Shirin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Bazoft Koān Doab Hiong ê chng-thâu.

Mohammadabad (Chaharmahal kap Bakhtiari)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān Lar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Deh Tall (Lordegan)

Deh Tall sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu.

Dasht-e Deraz

Dasht-e Deraz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu.

Hureh Hiong

Hureh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.854 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.280 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Lar Hiong

Lar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.159 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.824 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Vardanjan Hiong

Vardanjan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.668 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.014 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Mohammad Ali

Mazraeh-ye Mohammad Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zarrin Hiong ê chng-thâu.

Zayandeh Rud-e Jonubi Hiong

Zayandeh Rud-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.247 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.018 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Taqanak Hiong

Taqanak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.283 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.035 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng- ...

Kiar-e Sharqi Hiong

Kiar-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.041 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.540 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng- ...

Mizdej-e Sofla Hiong

Mizdej-e Sofla Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 5.358 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 23.944 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê c ...

Cham Bala

Cham Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Tiong-iong Koān Dinaran Hiong ê chng-thâu.

Tang Gahrab

Tang Gahrab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu.

Mehdiabad (Kuhrang)

Mehdiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zarrin Hiong ê chng-thâu.

Abbas-e Aliabad

Abbas-e Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zarrin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Qaleh Barez

Qaleh Barez sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Manj Koān Barez Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Laveh

Laveh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Miankuh-e Moguyi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Deh Cheshmeh

Deh Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān Mizdej-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.699 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 989 hō͘ jîn-ke.

Katak-e Sofla

Katak-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Gandoman Koān Gandoman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 37 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Darreh Shur (Ardal)

Darreh Shur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Tiong-iong Koān Poshtkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Tasuj (Fars)

Tasuj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kavar Kūn Tiong-iong Koān Tasuj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.814 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.243 hō͘ jîn-ke.

Tolombeh-ye Karimi (Fars)

Tolombeh-ye Karimi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān Dowbaran Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Abbasabad (Fars)

Mazraeh-ye Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Tiong-iong Koān Hangam Hiong ê chng-thâu.

Rostam-e Seh Hiong

Rostam-e Seh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.777 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.525 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

Sahray-ye Bagh Hiong

Sahray-ye Bagh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray-ye Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.418 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.576 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

Tolombeh-ye Jowkar

Tolombeh-ye Jowkar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Banaruiyeh Koān Banaruiyeh Hiong ê chng-thâu.

Majdabad Hiong

Majdabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.856 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.055 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Emad Deh Hiong

Emad Deh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray-ye Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.415 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.813 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Mahmeleh Hiong

Mahmeleh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 817 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.925 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Abshur Hiong

Abshur Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Forg Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.153 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.639 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Khuzi Hiong

Khuzi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mohr Kūn Varavi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 859 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.092 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Surmaq Hiong

Surmaq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.018 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.050 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Bidak Hiong

Bidak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.260 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.715 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Khafrak-e Olya Hiong

Khafrak-e Olya Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.621 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.987 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Pol Beh Bala Hiong

Pol Beh Bala Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.459 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.718 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Zarghami

Mazraeh-ye Zarghami sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Pasargad Kūn Hakhamanish Koān Madar Soleyman Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Mohammadabad

Mazraeh-ye Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khorrambid Kūn Tiong-iong Koān Khorrami Hiong ê chng-thâu.

Tolombeh-ye Rahman

Tolombeh-ye Rahman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Sheshdeh and Qarah Bulaq Koān Qarah Bulaq Hiong ê chng-thâu.

Chah Varz Hiong

Chah Varz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Chah Varz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 990 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.301 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Khosuyeh Hiong

Khosuyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.367 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.641 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Aspas Hiong

Aspas Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 922 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.116 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Khalili Hiong

Khalili Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 937 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.720 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Kheyrabad Hiong

Kheyrabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kharameh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.475 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.841 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Mazayjan Hiong

Mazayjan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Bavanat Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.460 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.440 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Kamfiruz-e Jonubi Hiong

Kamfiruz-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Kamfiruz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.568 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.377 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.